Powrót do strony "Apelacje"
KANCELARIA ADWOKACKA

adwokat Witold Powichrowski


Adres:
ul. Suraska 1, lok. 107
15-093 Białystok

Telefon:
085-74221-13
0505-024-320

Konto:
Bank BGZ S. A. O/Białystok
22 2030 0045 1110 0000 0072 6530

Białystok, dn. 04. stycznia 2007 r.

Do
Sądu Okręgowego,
VIII Wydział Karny Odwoławczy
w Białymstokuza pośrednictwem:
Sądu Rejonowego
II Wydział Karny
w Bielsku Podlaskim


Adwokata Witolda Powichrowskiego,
obrońcy p. Mirosława Ciełuszeckiego
oraz: p. Heleny Rubaszewskiej, oskarżonych w sprawieSygn. akt II K 15/03
APELACJA oskarżonych


Powrót do strony "Apelacje"